Svea
Mejla info@trehjul.se om du vill leasa din Flak-an

 

Garanti Fordon

Tillämplighet, körsträcka och giltighetstid
1.1 Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument (för att användas för enskilt bruk) av i nyskick serietillverkade fordon.

Garantin gäller max 5000 km eller enligt föreskriven tid 1år vid uppvisande av orginalkvitto.

Försäljning och ägarbyte informera om utskriftsvänlig elektronisk användarmanual pdf finns på www.trehjul.se

Service och förvaringsvillkor
2.1  Service enligt föreskrifter och korrekt vinterförvaring skall göras fortlöpande för att garantin skall gälla.

Bedömning av fel
3.1 Fel utgörs enligt fackmässig bedömning av avvikelser från normalstandard eller standard som följer av § 16-21 konsumentköplagen.

3.2 Som fel betraktas inte justeringar och serviceåtgärder som kan erfordras efter leveransen.

Undantag från garantiansvar
4.1 Trehjul förbehåller sig rätten att vägra utföra avgiftsfri garantiåtgärd om begärd dokumentation ej kan presenteras eller om informationen är ofullständig.

4.2Trehjul undantar sig ansvar för garantier om kunden under följande omständigheter
a) Skada beroende på oaktsamhet eftersatt periodiskt underhåll.
b) Skada som beror på reparation, justering eller underhåll som gjorts enligt andra metoder än orginalutförandet
c) All skada beroende på “hård” eller onormal körning så som trimmat fordon eller terrängkörning eller om fordonet används i tävlingssammanhang.
d) Alla skador beroende på användning utöver vad tillverkaren avser som normal användning som t.ex. överlastning, dålig körskicklighet och körning under onormala förhållanden.
e) Alla skador eller följdfel som uppstått då förorenat med användning av fordonet på olämpligt sätt.
f) Alla skador när man inte använt originaldelar vid reparation eller tillbehör som ej är av den kvalité som tillverkaren specificerar.
g) All skada som beror på ändring av fordonet såsom “trimning”
h) All skada som är tidsberoende (normal blekning av färgade ytor, dekaler som ev. lossnar, oxidation av kromade eller målade ytor), samt användning av felaktigt rengöringsmedel eller vaxer.
i) Alla skador som beror på avvikande användning från vad som sägs i instruktionsboken.
j) Extrema väderfenomen som påverkar prestanda/funktion hos produkten eller produktens utseende.
k) Utbytesdelar. Delar som har normal förslitning såsom glödlampor, batterier, säkringar, gummi delar, däck eller slangar,
l) Skada beroende på felaktig förvaring och transport.
m) Skada beroende på reparation, underhåll, justering som utförs av annan än  någon av våra verkstäder/återförsäljare.
n) Skada beroende på yttre omständigheter utanför tillverkarens kontroll såsom naturkatastrofer, brand, trafikolycka, stöld etc.
o) All skada  kemikaliska produkter, fågelspillning eller liknande yttre omständigheter.
p) Fordonets garanti gäller endast vid normalt framförande av fordonet
r) Garantitiden för yrkesmässigt bruk, dvs ej enskilt bruk är 6 månader.
s) I den händelse fordonet trimmats eller förändrats från original bortfaller all rätt  till garantianspråk.
t) I den händelse skador på batterierna händer vid vinterförvaring utan underhållsladdning bortfaller all rätt till garantianspråk.
u) Om fordonet varit utsatt för djurangrepp på sladdar, slangar och dylikt.

Garantin gäller inte:
kostnader för att korrigera tidigare felaktigheter eller med dålig kvalitet utfört arbete.

Tillfälliga eller tillkommande kostnader för att reklamera såsom kostnader för bogsering, transporter, kommunikationer, hotell eller måltider.

Ej heller kostnader för uteblivna arbetsinkomster, bilhyror eller släphyror ersätts.

Reklamation
Om köparen vill påtala fel skall auktoriserad serviceverkstad underrättas om detta inom skälig tid, normalt senast 10 dagar efter det att felet upptäckts.

Följdfel eller övriga skador som uppstår för att man inte åtgärdat ett fel inom rimlig tid kommer inte att ersättas.

Avhjälpande av fel
Trehjul Sverige AB bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel på fordonet, avhjälpandet skall ske inom skälig tid efter reklamationen.

Vinterförvaring enligt dessa tio punkter; för att garantin skall gälla
Innan du ställer undan fordonet, tvätta noggrant och se till att få bort avlagringar från t.ex. asfalt, lövträd, salt m.m. som kan skada lack och andra ytor på fordonet.

Koppla bort batteriet med huvudströmbrytaren. Se också till att underhållsladda batteriet minst en gång varannan månad med en s.k. smartladdare annars kan batteriet ta skada.

Om fordonet har vätskor så som spolarvätska kontrollera fryspunkten eller byt till ny vätska med rätt blandning.

Smörj in metalldelar på fordonet med rostskyddande medel. Fråga din lokala återförsäljare om lämpligt medel. Observera att vissa medel kan skada lack och andra ytor på fordonet.

Täck över fordonet som skydd mot yttre påverkan från t.ex. sol, smuts och annat som kan skada fordonet.

Se till att fordonet inte står med för lite luft i däcken. En rekommendation är att fordonet står uppallat så att däcken inte är i kontakt med underlaget. Däcken kan bli deformerade eller spricka.